Tüm çalışanların maaşlarına vergi istisnası getiren teklif Meclis’te kabul edildi

18,5 milyon çalışanı ilgilendiren ücret ve maaşların minimum vergi tutarı kadarından kazanç ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Ücret ve maaşların en az ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Kazanç Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Ödenti istisnasında minimum ücretin brüt tutarı alınacak
Tüm ödenti ve maaşların en düşük vergi tutarı kısmından kazanç ve damga vergisi alınmayacak. Buna kadar, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan en düşük ücretin aylık brüt tutarından emekçi Sosyal Emniyet Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonradan kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı kazanç dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

2 ücret alanlar için istisna tek ücrete uygulanacak
Ödenecek ödenti tutarı bu suretle yer alan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık en düşük aidat üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Ansızın fazla işverenden aidat alanlar için bu istisna yalnızca en yüksek olan ücrete uygulanacak.

AGİ yürürlüktan kalkıyor
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde en az ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85’i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan “Asgari Geçimini Sağlama İndirimi” düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt en az ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak.

Kanuna tarafından, yenilenebilir enerji üretiminin özendirme edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartı, 25 kilovata değin çıkarılacak.

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayisi projelerine ilişkin bu kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, katma değer vergisi istisnası kapsamına alınacak.

BOTAŞ’ın borçları
BOTAŞ’ın peşin para yönetiminin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için şirketin Ticaret Bakanlığına alt tahsil dairelerine, yapılandırılmış borçları dahil ödenmeyen her türlü ücret, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı geç kalma zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilecek.

Bütçeye tahsis ekleme yetkisi Cumhurbaşkanı’nda olacak
2021 Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanunu’nda yer alan genel bütçe kazanç tahmini üstünde gerçekleşen gelir dek, genel bütçe kapsamındaki millet idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine tahsis eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. İlgili kanunları uyarınca genel bütçe gelirleri karşılığı yapılan tahsis eklemeleri bu tutardan düşülecek.

Türkiye’de oturmuş sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetleri de güvenli elektronik imza ile düzenlenebilecek.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, kendisinden müsade veya ruhsat almak veya hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu nakliye hizmeti yürüten hakiki ve tüzel kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini başlıca alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden bedava ya da indirilmiş yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilecek.

Halk üniversite hastanelerinin mali sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için halk üniversite afiyet hizmeti sunucularının, 2021’de verdikleri afiyet hizmet bedelinin, götürü değer sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki ayrım terkin edilecek. Terkin edilen bu miktar, Alıştırma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla atama edilecek ödenekten karşılanacak.

Görüşmelerin tamamlanmasının gerisinde TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi 4 Ocak Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Yorum yapın