Sokak hayvanları için 81 ile genelge gönderildi! Pitbull detayı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve risk arz eden hayvanlarla ilgili önlemler dahilinde 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge gönderdi.

Sahipsiz ve tehlikeli hayvanlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, laf konusu hayvanlarla ilgili hazırladığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

17 maddelik yeni genelge

Genelge şöyle:

“Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununda çevre ve çevre sağlığı hizmetleri ile ilgili ödev ve sorumluluğu ile belde sakinlerinin mahallî iki taraflı nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak nedeniyle her türlü etkinlik ve girişimde yeralma yetki ve imtiyazı belediyelere tevdi edilmiştir. üstelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda 9.7.2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanun ile yapılan şansın dönmesi uyarınca belediyelerimize gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlama, eğitim çalışmaları yapma, ayrıca ilgili belediye meclisinin yerinde görmesi halinde hayvan hastanesi kurma görevi verilmiştir.

Bu bakımdan belediyelerimizce son dönemde insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve risk talep eden hayvanlarla ilgili önlemler zarfında;

Pitbull detayı

1- 5199 sayılı Kanun gereğince üretimi, sahiplenilmesi, sahiplendirilmesi, barındırılması, beslenmesi, değiş tokuş edilmesi, sergilenmesi, armağan edilmesi ve ülkemize girişi, satışı ve reklamı yasak olan tehlike talep eden hayvanlar (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully) ile ilgili belediyelerimizce denetimlerin 7/24 esasıyla yapılması; bu hayvanlardan sahiplenilmemiş olanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile meslek birliği içinde el konulması ve belediyelerimizce hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bakımevlerinde tutulması,

2- Risk talep eden bu hayvanlardan 5199 sayılı Kanunda ve Tarım ve Orman Bakanlığının 7.12.2021 tarihli ve 2021/48 sayılı Genelgesinde gösterilen usulde sahiplenilmiş olanlar bakımından ise ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağına kesin suretle uyulmasının sağlanması; bu yasağın ikinci defa ihlalinde ise bu hayvanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde el konulması ve bu hayvanların hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bu bakımevlerinde tutulması,

3- Risk arz eden bu hayvanların sahiplerinin kendi istekleri ile en yakın bakımevine bırakılmak istenmesi halinde taleplerinin geciktirilmeksizin yerine getirilerek rehabilite edildikten daha sonra bakımevlerinde tutulması,

4- Sahipli veya sahipsiz olması fark etmeksizin tehlike arz eden hayvanlarla ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile meslek birliği içinde denetimlerin sıklaştırılarak herhangi bir mağduriyete ya da suistimale mahal verilmemesi,

5- Hayvan barınaklarına getirilen sahipsiz hayvanların tedavi ve asalak mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesi yoluyla rehabilitasyonunun yapılması,

6- Bakımevlerinde rehabilite edilen hayvanların ilgili data tabanına kaydedilmesi ve rehabilite edilmeden hiçbirinin alındıkları ortama bırakılmaması,

7- Az Önce rehabilite edilmemiş sahipsiz köpeklerin, belediyelerce hayvan bakımevlerinde ya da geçici ünitelerde kısırlaştırılarak bilgi tabanına kaydedilmesi; geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, hayvanların alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için zorunlu tedbirlerin alınması,

8- Belediyelerimizin sahipsiz hayvan birleştirme ekibinin çalışması veya herhangi bir ihbar sonucu sahipsiz hayvanların tespiti halinde bu hayvanların barınaklara götürülmesi, hayvan huzurevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerimizin ise en yakın bakımevine götürüp teslim etmesi,

9- 5199 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince belediyelerin bütçelerinden ayırmak zorunda olduğu kaynağın sahipsiz hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yürütülmesi amacına yönelik kullanılmasına önem verilmesi; konuyla ilgili belirlenen oranlar asgari oranlar olduğundan belediyelerimizce konunun önemine binaen hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, malî koşul ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak bu payların daha yüksek oranlarda belirlenmesine öncelik verilmesi,

10- Sahipsiz hayvanlardan yiyecek bulmakta zorlananlar için konutlar ve insan ikametine bilerek öteki yerler ile trafik güvenliğini korkutma etmeyecek noktalarda uyumlu olarak hayvanlara yerinde, ivedi bozulmayan gıda ve su bulundurulması,

11- Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde yer alan gıda üretimi veya tüketimi faaliyetiyle iştigal eden yerlerde oluşan hayvan beslemeye elverişli gıda maddelerinin toplanarak bunların hayvanların tüketimine yerinde ülkü getirilmesi için zorunlu çalışmaların yürütülmesi,

12- Bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi için ilân panoları ile internet ortamı ve öteki yerinde görülen yayın organlarında duyuru yapılması,

13- Sahipsiz hayvanlarla ilgili icra edilecek faaliyetlerde il hayvanları koruma kurulu ile eşgüdüm ve gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde hareket edilmesine itina gösterilmesi,

14- Hayvan bakımevlerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili bedelsiz taşınmaz tahsisi dâhil Bakanlığımız atama ve yetki alanında kalan hususlarda Bakanlığımızca zorunlu yardım ve rahat sağlanacak olup bu doğrultuda belediyelerimizin süreci Bakanlığımızla meslek birliği içinde yürütmesi,

15- Belediyelerimizce hayvan bakımevlerinin bir lahza önce yapılması, personelin temin edilmesi ve tefrişi ile ilgili varsa eksikliklerin çarçabuk giderilmesi ve hayvan bakımevlerinin bütün kapasitede hizmet vermesinin sağlanması,

16- İlgili Kanunlar ve bu Genelge zarfında kendilerine tevdi edilen devir ve sorumlulukları yerine getirmediği veya bunlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen belediyelerin yasal ve/veya cezai sorumlulukları doğacağından, belediyelerimizce konuyla ilgili tayin ve sorumlulukların titizlikle ve başta yerine getirilmesi,

17- Belediyelerimizce bu genelge hükümlerinin uygulanmasında alınacak tedbirlerle sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların yaşama hakkının ihlal edilmemesi, bununla birlikte son dönemde bu hayvanların sebep olduğu ve insan yaşamını tehdit eden üzücü hadiselerin yeniden yaşanmaması ve vatandaşlarımızın bilhassa çocuklarımızın can güvenliğinin temini nedeniyle bu tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa kuşkusuz mahal verilmemesi,

Hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir